Aquestes són les nostres propostes per als propers quatre anys. Pensant en les persones, cal dotar-nos d’un horitzó de futur on posem el focus en la qualitat de vida, la convivència i el dia a dia: la neteja, la seguretat, el civisme, la sostenibilitat, la tecnologia, l’habitatge, el treball, l’educació. L’acció de govern i la transformació urbana que hem de fer els pròxims anys a tots els barris ha de ser sobre aquests pilars.

Ciutat de les persones

 1. Promourem l’envelliment actiu amb mesures lúdiques, culturals, formatives, d’esport i saludables als espais cívics i els parcs de tots els barris.
 2. Mantindrem el servei d’atenció domiciliària al 100% de tota la gent gran que ho requereixi, ampliant serveis a les persones amb alts graus de dependència.
 3. Crearem un pla integral de voluntariat d’acompanyament a les persones amb dependència i gent gran.
 4. Crearem el programa “Cuidem els cuidadors” per donar formació i suport a les persones amb familiars amb dependència.
 5. Duplicarem el nombre de menjadors als barris per a la socialització de la gent gran.
 6. Les inscripcions als casals d’estiu podran ser quinzenals i incorporarem més places per a nens i nenes amb necessitats específiques.
 7. Crearem un gran parc infantil adaptat a nens amb necessitats específiques i adaptarem els existents. A les Fires de Girona incrementarem les atraccions adaptades.
 8. Girona, Ciutat per Jugar: implementarem la Xarxa d’Espais Ludoteca dedicada als infants en horari extraescolar i recuperarem espais de la via pública perquè els nens i nenes hi puguin jugar, amb àrees restringides als vehicles privats.
 9. Continuarem garantint les ajudes a beques menjador, perquè tots els nens i nenes que ho necessitin no es quedin sense poder dinar al menjador escolar. Ampliarem la gratuïtat del bus urbà fins als 14 anys i l’ampliarem també a un acompanyant per infant i trajecte.
 10. Completarem la xarxa d’equipaments cívics i socials

Ciutat de drets

 1. Adquirirem un mínim de 50 habitatges per destinar exclusivament al lloguer assequible per a l’emancipació de joves i posarem a disposició d’iniciatives públiques o privades solars municipals per crear 200 habitatges per a lloguer assequible per a les famílies.
 2. Continuarem incrementant el parc d’habitatges de gestió municipal per a col·lectius vulnerables.
 3. Fomentarem la col·laboració publicoprivada per fer residències per a la gent gran i residències d’estudiants, i tirarem endavant el programa per compartir habitatge entre gent gran i estudiants.
 4. Estendrem a tota la ciutat el registre antiassetjament immobiliari, especialment per a la gent gran que visqui sola.
 5. Intensificarem en totes les polítiques i accions municipals una perspectiva no sexista.
 6. Implementarem mesures per prevenir agressions sexistes: parades de bus a demanda, eliminarem espais opacs i hi haurà més presència del Punt Lila en actes festius de joves.
 7. Farem un equipament públic per fomentar la igualtat i la tolerància LGTBI.
 8. Crearem un pla escolar de tolerància zero contra les agressions masclistes, racistes i LGTBIfòbiques.
 9. Reforçarem el model d’inserció laboral de les entitats sense ànim de lucre amb projectes socials arrelats al territori per a persones amb discapacitat.
 10. Crearem la taula de la discapacitat amb la idea de fomentar el suport a la comunitat i la vida independent. Farem accessible el Pont del Ferro per a persones amb mobilitat reduïda.

Ciutat cívica i segura

 1. Crearem el mapa ciutadà de sensació de seguretat aplicant les mesures correctives que calgui en els punts on la ciutadania se sent menys segura. Instal·larem il·luminació complementària i sostenible per augmentar la sensació de seguretat.
 2. Ampliarem en com a mínim 20 agents la plantilla de la Policia Municipal. Implementarem un model de policia de proximitat per a tots els agents perquè siguin ben presents als carrers de tots els barris.
 3. Ens posarem al costat de les comunitats de veïns per eliminar les ocupacions conflictives.
 4. Promourem una nova subcomissaria a Santa Eugènia a can Borrassà com a experiència pilot de descentralització dels equipaments policials als barris.
 5. Implementarem el Pla de Videovigilància de Girona, amb càmeres de seguretat als punts estratègics de control.
 6. Augmentarem la neteja aprovant un nou contracte que millori el servei a tots els carrers i places de la ciutat, introduint-hi també neteja amb aigua a pressió.
 7. Fomentarem el civisme, implicant-hi tots els col·lectius de la ciutat, incrementant els controls i les sancions a les conductes incíviques que atemptin contra la convivència.
 8. Incrementarem el nombre d’agents ambientals i educadors de carrer perquè, juntament amb la Policia Municipal, vetllin per erradicar les actituds incíviques; s’actuarà especialment contra qui degradi l’espai públic.
 9. Farem una nova ordenança per a la tinença i el benestar dels animals introduint la corresponsabilització dels propietaris en les bones pràctiques. Ampliarem els itineraris per passejar els gossos sense corretja a les lleres dels rius.
 10. Instaurarem el servei de mediació de conflictes en el sector de l’oci nocturn i reforçarem la mediació en l’àmbit de les comunitats de veïns.

Ciutat que creix

 1. Iniciarem la redacció d’un nou pla general amb aquests objectius: protegir els espais naturals, aconseguir que es disposi de més habitatge, reformular els equipaments necessaris per a la ciutat, aplicar criteris de mobilitat sostenible i afavorir la dinamització econòmica. Inclourà la revisió del Pla Especial del Barri Vell.
 2. Pla de Renovació Urbana de Girona: completarem el Pla de Voreres, actualitzarem el Pla d’Asfaltatge i el Pla d’Accessibilitat per eliminar barreres arquitectòniques; soterrarem les xarxes de serveis que ara són aèries i hi inclourem les mesures de verd urbà i il·luminació.
 3. Afavorirem la rehabilitació d’edificis per introduir-hi criteris sostenibles i integrar-los a l’entorn.
 4. Desenvoluparem el Pla Integral Sant Narcís 2030 i el Pla Especial de les Pedreres.
 5. Convertirem el carrer Barcelona en un carrer ordenat i amable.
 6. Vetllarem perquè Adif acabi les obres derivades de l’arribada del TAV a Girona, especialment a l’entorn de l’estació.
 7. Construïm ponts, connectem gent.” Farem que els barris no siguin illes, trencant barreres naturals i arquitectòniques per afavorir la fluïdesa i l’intercanvi entre ells. Per exemple: entre Sant Narcís i el Pla de Palau, Mas Ramada i la Creueta, Montjuïc i Sant Daniel, i el carrer del Carme i Montilivi.
 8. Comerços en xarxa. Crearem circuits comercials globals unint els eixos actuals on es concentra el comerç amb actuacions urbanístiques d’integració i senyalització.
 9. Destinarem un mínim d’un milió d’euros del pressupost al Pla de Manteniment Exprés per agilitzar el servei de manteniment i les petites reformes d’equipaments públics municipals, com ara centres cívics, biblioteques i equipaments esportius. Pintarem dues escoles cada any.
 10. Reformularem el control de la contaminació acústica derivada d’activitats econòmiques en horari nocturn.

Ciutat dinàmica i d’oportunitats

 1. Continuarem reduint l’atur i creant nova ocupació.
 2. Consolidarem la diversificació de la nostra economia prenent com a base els punts forts existents: el sector cultural i creatiu, el sector tecnològic, el sector sanitari, el de la bicicleta i el de la gestió de residus.
 3. Comptarem amb les entitats empresarials quan es defineixin les polítiques de dinamització econòmica i acabarem la millora del Palau de Fires per adaptar-lo a les necessitats actuals.
 4. Treballarem en l’atracció d’inversions i noves empreses posant al servei de l’àrea urbana la capitalitat de Girona.
 5. Enfortirem encara més els lligams amb la UdG com a pol de coneixement i participarem en la proposta de document Pla UdG 2030.
 6. Afavorirem la diversificació comercial donant valor al comerç de proximitat, el tradicional amb identitat pròpia i fomentant l’especialització i l’excel·lència en el servei.
 7. Estendrem el projecte “Aixequem persianes” als diferents barris de Girona per fomentar el petit comerç de proximitat.
 8. Promourem la millora en la formació dels agents turístics per aconseguir l’excel·lència en el servei al visitant i uns llocs de treball de més qualitat
 9. Continuarem promocionant Girona com una destinació de turisme amb valor afegit: cultural, familiar, esportiu, gastronòmic, de congressos i negocis.
 10. Lluitarem contra la turismofòbia, especialment amb mesures per afavorir la convivència entre els veïns i els visitants i també donant a conèixer punts d’interès de la ciutat més enllà del Barri Vell.

Ajuntament proper i bon govern

 1. Farem de Girona un territori tecnològic fomentant les vocacions i el coneixement tecnològic i digital en el conjunt de la societat.
 2. Posarem a disposició dels escolars eines i recursos matemàtics i de robòtica per millorar les habilitats tecnològiques.
 3. Rehabilitarem el xalet Soler com a Casa de la Tecnologia, que convertirem en l’epicentre del projecte “Girona territori tecnològic”.
 4. Promourem l’extensió de la xarxa 5G a tota la ciutat i reformularem la cobertura pública del wifi.
 5. Farem arribar a totes les llars gironines el catàleg de serveis, recursos, subvencions i beques municipals als quals es poden acollir els ciutadans.
 6. Reformularem Girona APP, a la qual dotarem de molt més contingut i més opcions, com ara la votació electrònica, tot el catàleg de serveis de l’Ajuntament o la possibilitat d’accedir a la Girocleta, entre d’altres.
 7. Continuarem impulsant la simplificació administrativa, la transparència i la tramitació digital. Revisarem els procediments per escurçar els terminis dels tràmits administratius.
 8. Impulsarem un programa de millora a l’accés, la formació i la modernització del personal municipal com una via per a la millora de la seva carrera professional i com a garantia d’oferiment d’uns serveis públics de qualitat al ciutadà.
 9. Homogeneïtzarem, amb la col·laboració dels diferents col·legis professionals, els criteris dels tècnics municipals per evitar interpretacions distintes a l’hora d’aplicar la mateixa normativa i afavorint la transparència.
 10. Continuarem gestionant amb rigor les finances municipals i reduint l’endeutament municipal.

Ciutat amb qualitat de vida i sostenible

 1. Convertirem la Devesa en el gran parc urbà de Girona: un espai viu, dinàmic, arreglat, aprofitat, amb més activitats i respectuós amb l’entorn.
 2. Farem un Pla d’Actuació a les Hortes de Santa Eugènia. Un pla de dignificació de l’espai, obert a la ciutat i amb un millor aprofitament dels horts, per convertir-lo en un pulmó verd de referència.
 3. Desenvoluparem el Projecte Vora per millorar els espais de contacte entre ciutat i natura; un projecte que dona valor al patrimoni natural i etnològic de l’entorn de Girona per al seu gaudi, obrint la ciutat als rius.
 4. Prioritzarem la jardineria com a mesura d’embelliment de l’espai públic. Enjardinarem els escocells de la ciutat i aplicarem sistemes de reg amb la reutilització de l’aigua allà on sigui possible. Crearem un programa de voluntariat per a l’autoresponsabilització d’enjardinaments públics.
 5. Ens adaptarem al canvi climàtic. Continuarem la renovació de la flota de vehicles municipals amb sistemes no contaminants, amb un mínim de quatre vehicles nous a l’any i ampliarem els punts de càrrega de vehicles elèctrics. Potenciarem els sistemes d’eficiència energètica als equipaments municipals.
 6. Arribarem al 60% de reciclatge dels residus augmentant el porta a porta i els contenidors intel·ligents. Implementarem el pagament per generació de manera que qui millor recicli, menys pagui. Reduirem el nombre de contenidors i camions diaris de recollida, especialment als carrers comercials.
 7. Culminarem el procés de municipalització del servei d’Aigües de Girona.
 8. Revisarem els punts de la ciutat amb més accidentalitat i hi aplicarem millores per reduir-la. Aplicarem una reformulació semafòrica en cruïlles perilloses i farem els carrers més segurs.
 9. Elaborarem un nou Pla de Mobilitat conjunt amb l’àrea urbana de Girona. Farem una revisió global del mapa de línies d’autobusos, fomentant les línies no radials que connectin barris sense passar pel centre. Fomentarem els aparcaments dissuasius amb transport públic i vetllarem per crear una nova estació de tren al Pont Major amb funcions de baixador. També continuarem ampliant la xarxa de carrils bici i de la Girocleta i hi introduirem la bicicleta elèctrica.
 10. Guanyarem noves zones de la ciutat per a ús prioritari de vianants i mitjans de transport sostenibles, la qual cosa permetrà eliminar les bicicletes de les voreres. Prioritzarem zones d’aparcament per facilitar el comerç de proximitat i l’estacionament dels veïns.

Ciutat crítica

 1. Convertirem la rehabilitació del cinema Modern en l’epicentre del foment de la creació i les indústries culturals com a motor de desenvolupament social i econòmic fent de Girona una ciutat referent en aquest sector
 2. Ampliarem la programació cultural estable durant tot l’any, tant en l’àmbit de la difusió com en el de la formació, fent que els equipaments de barri tinguin un rol central en la nova oferta.
 3. Posarem en servei el nou Museu d’Art Modern i Contemporani de Girona i desenvoluparem el Pla de Museus per a una gestió integrada de tots els museus de la ciutat.
 4. Promourem la cultura popular, com ara la sardana, i els jocs tradicionals, com per exemple el bèlit, a través de l’increment de recursos educatius.
 5. Fomentarem la lectura amb noves iniciatives a través del Servei de Biblioteques i ampliarem el servei “Rius de Llibres” als barris. Recuperarem la biblioteca de la Casa de Cultura.
 6. Treballarem amb el Consell Escolar Municipal un nou mapa escolar amb l’objectiu de reduir la segregació i ampliar l’oferta de centres a escollir.
 7. Ampliarem l’oferta de cicles formatius de grau superior per dignificar la formació no universitària i especialitzar-la en els sectors econòmics de la ciutat.
 8. Aprofundirem en el concepte de “Girona, Ciutat Universitària” compartint serveis, activitats, equipaments i projectes amb la Universitat de Girona.
 9. Dissenyarem noves programacions estables d’actes i xerrades als equipaments municipals per fomentar el coneixement en diferents àmbits, comptant amb el nou talent present a la ciutat.
 10. Intensificarem la relació amb els consells d’Infants, d’Adolescents i de Gent Gran per augmentar la seva contribució en la presa de decisions de la ciutat.

Ciutat saludable

 1. Crearem circuits oberts i senyalitzats on es pugui fer esport de manera lliure i segura.
 2. Guanyarem nous espais on practicar esports als diferents barris: la conversió de la pista coberta del Cassià Costal en pavelló esportiu; la creació de tres noves pistes esportives; espais on practicar “skate”, hoquei i patinatge, i renovarem la gespa artificial dels camps de futbol.
 3. Potenciarem les activitats físiques dirigides a l’aire lliure per a la gent gran i els joves.
 4. L’esport de base i l’esport femení seran els eixos principals de la nostra política esportiva.
 5. Desenvoluparem el Pla de la Bicicleta.
 6. Crearem la figura del coordinador de mobilitat escolar, que informarà dels camins segurs i el transport sostenible i els promourà, i fomentarem la mobilitat saludable entre els mes joves.
 7. Continuarem impulsant campanyes de bons hàbits alimentaris entre la població infantil.
 8. Crearem un pla d’hàbits saludables per al jovent usant els seus canals de comunicació per combatre addiccions i situacions de risc en aquest col·lectiu. Continuarem treballant per evitar el consum d’alcohol entre menors, especialment en les festes populars.
 9. Defensarem que el nou Hospital Universitari Dr. Josep Trueta no marxi del nord de Girona.
 10. Impulsarem un nou parc de salut vinculat al nou Hospital Josep Trueta incloent-hi campus universitari, centres de recerca i clúster sanitari.

Ciutat compromesa

 1. Continuarem potenciant la participació activa de les gironines i els gironins en la presa de decisions de la ciutat. Farem una consulta ciutadana almenys un cop a l’any.
 2. Redefinirem el model de pressupostos participats, creats pel nostre govern, concentrant els recursos en menys convocatòries.
 3. Continuarem potenciant els centres cívics i locals socials com a pol aglutinador de la diversitat veïnal de la nostra ciutat. Farem del voluntariat un eix transversal en les polítiques municipals.
 4. Lluitarem per potenciar la llengua catalana fomentant-la encara més entre els nouvinguts i rellançant la campanya de Fires de Girona en Català.
 5. Potenciarem la presència de Girona en organismes i entitats internacionals de defensa dels valors de la pau, la solidaritat, els drets humans i la democràcia, la qual cosa ens ha dut a ser Premi d’Europa.
 6. Seguirem treballant per la dignitat i la recuperació de la memòria històrica.
 7. Establirem un guardó anual per premiar persones i entitats que hagin destacat especialment en la defensa dels valors que representa Girona.
 8. Fomentarem la contractació ètica i responsable amb empreses locals i del tercer sector.
 9. Continuarem defensant activament la democràcia, la llibertat d’expressió i els drets individuals i col·lectius.
 10. Treballarem amb fermesa per trobar una sortida democràtica a la voluntat majoritària de la població catalana cap a la independència de Catalunya, amb l’1 d’octubre com a punt de partida.